Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
w ramach projektu: „OTWARCI NA SUKCES”
pod patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański
I. Przepisy ogólne
§ 1
1. Konkurs w ramach projektu: „OTWARCI NA SUKCES”, zwany dalej „Konkursem”, jest
przygotowywany, organizowany i przeprowadzany przez Gminę Miejską Starogard Gdański
2. Organizator odpowiada za przebieg i prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
§ 2
1. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Starogard Gdański
2. Partnerami konkursu są:
1) Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
2) Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców w Starogardzie Gdańskim
3) Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.
§ 3
Celem Konkursu jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi poprzez próbę
zaprojektowania własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem informacji o lokalnym rynku
i funduszach unijnych.
§ 4
Uczestnikami Konkursu są maksymalnie 3 osobowe zespoły konkursowe, składające się z uczniów
klas II gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.
Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie przedsięwzięcia gospodarczego, które miałoby rację bytu
na lokalnym rynku i opracowanie jego biznes planu (w tym wypełnienie formularza konkursowego).
§ 5
Do koordynowania działań projektu, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu powoływany jest
gminny koordynator projektu.
§ 6
1. W szkole, która bierze udział w projekcie, powołany jest szkolny asystent projektu.
2. Szkolny asystent projektu jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
które przygotują uczestników do wzięcia udziału w konkursie.
3. Organizator zapewnia szkolnym asystentom projektu materiały dydaktyczne oraz udział
w szkoleniu, które umożliwi im właściwe przygotowanie młodzieży i pomoc w wypełnieniu
formularza konkursowego.
4. Zespoły konkursowe przekazują szkolnemu asystentowi projektu prace konkursowe wraz
z załącznikami, wykonane na formularzu, który zamieszczony jest na stronie internetowej
projektu.
II. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych
§ 7
1. Gimnazjaliści biorący udział w projekcie „Otwarci na sukces”, po zakończeniu zajęć
praktycznych i teoretycznych przewidzianych w projekcie, przygotowują prace konkursowe,
które poddane zostaną ocenie przez szkolnych asystentów projektu.
2. Prace powinny zostać przygotowane i przekazane komisji konkursowej na opracowanych
przez organizatora formularzach formatu A4.
3. Formularze należy wypełnić komputerowo lub pismem drukowanym, spiąć i dostarczyć
organizatorowi w skoroszycie.
4. Każda praca musi być podpisana i opatrzona pieczęcią szkoły.
5. Prace konkursowe są przekazywane przez szkolnych asystentów projektu do Wydziału
Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, a nad ich
przekazaniem do komisji konkursowej czuwa gminny koordynator projektu.
6. Każda szkoła biorąca udział w projekcie może zgłosić do drugiego etapu konkursu
maksymalnie 5 projektów.
III. Etapy Konkursu
§ 8
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) etap szkolny
2) etap miejski
2. Etap szkolny przeprowadzany jest przez szkolnych asystentów projektu, którzy
przygotowują młodzież na zajęciach pozalekcyjnych, służą jej radą, zbierają prace
konkursowe, dokonują też wyboru najlepszych prac i dostarczają je do Organizatora.
3. W wyniku eliminacji szkolnych, w każdej szkole zostaje wyłonionych maksymalnie 5
zespołów konkursowych których prace kwalifikują się do etapu miejskiego.
4. Zespoły konkursowe których prace zakwalifikowały się do etapu miejskiego przygotowują
prezentację multimedialną swoich projektów w programie Microsoft Power Point (lub
podobnych). Prezentacja może trwać maksymalnie 3 minuty.
§ 9
1. Etap miejski przeprowadza komisja konkursowa, która dokonuje oceny prac, kierując się
następującymi kryteriami:
1) zgodność z formularzem – 10 punktów
2) innowacyjność pomysłu – 20 punktów
3) realność realizacji projektu – 40 punktów
4) estetyka wykonania – 10 punktów
5) załączniki – 20 punktów
2. Poszczególni członkowie komisji samodzielnie zapoznają się z nadesłanymi pracami i na
tej podstawie przygotowują punktację, zgodną z ww. kryteriami.
3. Każdy z członków komisji może przyznać za projekt maksymalnie 100 punktów.
4. Po ocenie przez członków komisji gminny koordynator projektu sumuje liczbę przyznanych
punktów i sporządza protokół z informacją o liczbie punktów jakie otrzymały poszczególne
prace.
5. Wybór laureatów Konkursu odbywa się na wspólnym posiedzeniu członków Komisji
Konkursowej, po zapoznaniu się i ocenie prezentacji.
6. Komisja Konkursowa sporządza z posiedzenia protokół, podpisany przez wszystkich jej
członków.
7. Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komisji Konkursowej czuwa gminny
koordynator projektu.
IV. Komisja Konkursowa
§ 10
1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatora, a w jej skład wchodzą osoby
zajmujące się, na co dzień problematyką gospodarczą. W Komisji Konkursowej zasiadają
przedstawiciele:
1) Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim
2) Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związek Pracodawców w Starogardzie Gdańskim
3) Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”
4) Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim.
2. Do zadań kompetencyjnych Komisji Konkursowej należy rozstrzyganie spraw spornych
i skarg uczestników Konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
V. Harmonogram Konkursu
§ 11
1. Termin składania prac konkursowych przez szkolnych asystentów projektu do Urzędu
Miasta w Starogardzie Gdańskim upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.
2. Termin dostarczenia prezentacji multimedialnych do Urzędu Miasta w Starogardzie
Gdańskim (Wydział Inicjatyw Gospodarczych) upływa z dniem 15 września 2016 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczystość wręczenia nagród laureatom nastąpi do dnia
28 października 2016 roku.
VI. Nagrody
§ 12
1. Nagrody rzeczowe otrzymują wszyscy uczestnicy drugiego etapu konkursu.
2. Członkowie 3 najlepszych zespołów otrzymują nagrody rzeczowe o łącznej wartości do:
1) I miejsce – 2700 zł na zespół
2) IImiejsce – 1800 zł na zespół
3) IIImiejsce – 1200 zł na zespół
3. Kolejne 5 zespołów otrzymuje wyróżnienia w formie nagród o wartości do 150 złotych na
zespół.
VII. Postanowienia końcowe
§ 14
Wszelkich informacji dotyczących Konkursu w ramach projektu „Otwarci na sukces” udziela
kierownik projektu – Alicja Czarna – adres e-mail: czarnaala@wp.pl, w temacie prosimy wpisać
„Otwarci na sukces”.